Opie


Race: Whites
Blacks call goofy whites this.