Polar Bear


Race: Whites
Refers to their skin tone.