Suddha


Race: Whites
Sinhala (Sri Lankan language) word for white. Similar to "Gora"