Whiskey Tango


Race: Whites
White trash in the military